"); Answers.document.write("

คุณได้คะแนน "+i.toString()+" / "+t.toString()+"

"); var currentGrade=new String var currentComment=new String currentGrade="" currentComment="" if (i>=0) { currentGrade="F"; currentComment=" แย่จังทำไม่ได้เลย !"; } if (i>=10) { currentGrade="D"; currentComment=" ทำได้น้อยมาก ควรปรับปรุง"; } if (i>=14) { currentGrade="C"; currentComment=" ทำได้ไม่เลวเลย อยู่ในระดับพอใช้"; } if (i>=16) { currentGrade="B"; currentComment=" อยู่ในระดับดีมาก !"; } if (i>=18) { currentGrade="A"; currentComment=" เก่งมากคุณยอดเยี่ยมที่สุด !"; } Answers.document.write("

คุณได้ระดับคะแนน "+currentGrade+currentComment+"

"); if (A1.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

คำถามที่ 1 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 1 - ผิด

"); } if (A2.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 2 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 2 - ผิด

"); } if (A3.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 3 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 3 - ผิด

"); } if (A4.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 4 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 4 - ผิด

"); } if (A5.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

คำถามที่ 5 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 5 - ผิด

"); } if (A6.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 6 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 6 - ผิด

"); } if (A7.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 7 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 7 - ผิด

"); } if (A8.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

คำถามที่ 8 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 8 - ผิด

"); } if (A9.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 9 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 9 - ผิด

"); } if (A10.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 10 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 10 - ผิด

"); } if (A11.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 11 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 11 - ผิด

"); } if (A12.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

คำถามที่ 12 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 12 - ผิด

"); } if (A13.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

คำถามที่ 13 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 13 - ผิด

"); } if (A14.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

คำถามที่ 14 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 14 - ผิด

"); } if (A15.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 15 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 15 - ผิด

"); } if (A16.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

คำถามที่ 16 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 16 - ผิด

"); } if (A17.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 17 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 17 - ผิด

"); } if (A18.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 18 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 18 - ผิด

"); } if (A19.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

คำถามที่ 19 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 19 - ผิด

"); } if (A20.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 20 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 20 - ผิด

"); } Answers.document.write('

'); Answers.document.write('

http://www.kr.ac.th

'); }
แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว15101
เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ จำนวน 20 ข้อ
โดย นางสาวสิริมนต์ ลิขิตมานนท์
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ยางรถยนต์ต้องมีสมบัติในข้อใดจึงยึดเกาะถนนได้ดี
    ความแข็ง
    ความเหนียว
    ความหนาแน่น
    ความยืดหยุ่น

ข้อที่ 2)
วัตถุในข้อใดมีความยืดหยุ่นมากที่สุด
    แผ่นไม้
    แผ่นยาง
    แผ่นเหล็ก
    แผ่นพลาสติก

ข้อที่ 3)
เราจะทดสอบความยืดหยุ่นของวัสดุได้โดยวิธีใด
    การออกแรงกระทำต่อวัสดุ
    การใช้วัสดุอื่นมาขูดขีด
    การนำไปลอยน้ำ
    การนำไปลนไฟ

ข้อที่ 4)
ถ้าต้องการใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษบนโต๊ะไม้โดยไม่ให้โต๊ะเป็นรอย ควรใช้สิ่งใดรองบนโต๊ะ
    แผ่นกระจก
    แผ่นกระดาษ
    แผ่นพลาสติก
    แผ่นหนัง

ข้อที่ 5)
แร่ธาตุในข้อใดมีความแข็งมากที่สุด
    เหล็ก
    ตะกั่ว
    เพชร
    ทองแดง

ข้อที่ 6)
วัสดุในข้อใดมีความเหนียว
    ไม้
    โลหะ
    แก้ว
    กระดาษ

ข้อที่ 7)
การนำวัสดุมาปั้นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้งานเป็นการใช้ประโยชน์จากสมบัติใด
    ความเหนียว
    ความหนาแน่น
    การนำไฟฟ้า
    การนำความร้อน

ข้อที่ 8)
การผลิตเครื่องใช้ในข้อใดต้องพิจารณาจากสมบัติการนำความร้อนของวัสดุ
    เครื่องเรือน
    เครื่องนอน
    ภาชนะหุงต้ม
    ของตกแต่งบ้าน

ข้อที่ 9)
วัตถุในข้อใดมีสมบัติการนำความร้อน
    แก้วกระเบื้อง
    ช้อนโลหะ
    ผ้าเช็ดหน้า
    จานพลาสติก

ข้อที่ 10)
ถ้าเราใช้ทัพพีที่ทำจากโลหะคนแกงที่กำลังเดือด จะรู้สึกร้อนเพราะเหตุใด
    มืออยู่ใกล้เตาไฟเกินไป
    ทัพพีนำความร้อนมาสู่มือ
    น้ำแกงที่กำลังเดือดกระเด็นถูกมือ
    ไอร้อนจากแกงลอยขึ้นมาถูกมือ

ข้อที่ 11)
วัตถุในข้อใดนำไฟฟ้าได้
    เส้นลวด
    พื้นกระเบื้อง
    แท่งแก้ว
    ผ้ายาง

ข้อที่ 12)
วัสดุในข้อใดควรนำมาทำฉนวนความร้อน
    เงิน
    ทองเหลือง
    พลาสติก
    อะลูมิเนียม

ข้อที่ 13)
วัตถุในข้อใดมีความหนาแน่นน้อยที่สุดเมื่อวัตถุมีขนาดเท่ากัน
    ดินน้ำมัน
    พลาสติก
    ไม้
    โฟม

ข้อที่ 14)
ค่าความหนาแน่นของวัตถุ สัมพันธ์กับข้อใด
    มวล และความดัน
    ความดัน และอุณหภูมิ
    ปริมาตร และความดัน
    มวล และปริมาตร

ข้อที่ 15)
วัสดุชนิดใดเป็นวัสดุที่คนสังเคราะห์ขึ้น
    ใยไหม
    เส้นเอ็น
    เหล็ก
    ยางพารา

ข้อที่ 16)
สิ่งของในข้อใดทำจากวัสดุสังเคราะห์
    โต๊ะไม้มะค่า
    ครกหินแกรนิต
    เครื่องปั้นดินเผา
    กระเบื้องยางปูพื้น

ข้อที่ 17)
สิ่งของในข้อใดทำจากวัสดุ มากกว่า 1 ชนิด
    กรรไกร
    ยางลบ
    หวีที่ทำจากไม้
    ไม้บรรทัดพลาสติก

ข้อที่ 18)
วัสดุในข้อใดได้มาจากธรรมชาติ
    พลาสติก
    ยาง
    อะลูมิเนียม
    โฟม

ข้อที่ 19)
วัสดุที่จะนำมาทำของเล่นเด็ก ควรมีสมบัติอย่างไร
    มีความหนาแน่นมาก
    นำความร้อนได้ดี
    มีความยืดหยุ่นสูง
    นำไฟฟ้าได้ดี

ข้อที่ 20)
วัสดุในข้อใดที่สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดเมื่อมีขนาดและความยาวเท่ากัน
    ยางรัดของ
    เส้นเอ็น
    เชือกฟาง
    เส้นไหม